FREDENSBORG ATLETIK KLUB
KASTANIEVEJ 16
3480 FREDENSBORG

 

CVR 32494552§ 1 NAVN OG HJEMSTED:

Klubbens navn er FREDENSBORG ATLETIK KLUB, som kan forkortes FREDENSBORG AK.

Fredensborg Atletik Klub er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. Fredensborg Atletik Klub er medlem af DGI, samt Dansk Atletik Forbund under Danmarks Idrætsforbund.


§2 FORMÅL:

Med udgangspunkt i fællesskabet tilbydes træning i atletik og løb herunder gang*. Klubben har fokus på at udbrede kendskabet til idrætsgrenene gennem den brede folkelige idrætsudøvelse.

Der lægges vægt på at skabe rammer for udvikling af medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar for klubben og klubbens arrangementer.

Gennem de udbudte aktiviteter ønsker klubben at være aktiv i Fredensborg og omegns lokalmiljø.

* Klubbens gå-hold er en integreret del af løbeafdelingen.


§ 3 MEDLEMSKAB

Som medlem kan optages enhver, der vil overholde klubbens vedtægter. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen og dennes arbejde.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter Fredensborg Atletik Klubs vedtægter. Overtrædelse kan medføre eksklusion.


§ 4 INDMELDELSE

Indmeldelse sker via Fredensborg Atletik Klubs hjemmeside, hvor de nærmere betalingsoplysninger fremgår.


§ 5 UDMELDELSE

Udmeldelse skal ske via Fredensborg Atletik Klubs hjemmeside.


§ 6 EKSKLUSION

Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Afgørelse træffes af bestyrelsen. Medlemmet har krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.


§ 7 KONTINGENT

Klubbens kontingenter fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.


§ 8 RESTANCE

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Er kontingentet ikke betalt rettidigt, betragtes det som værende i restance.

Betales denne restance (inkl. evt. rykkergebyr) ikke inden 3 måneder efter sidste rettidige betalingsdato, udmeldes medlemmet uden yderligere varsel.


§ 9 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag i klublokalet, på foreningens hjemmeside, ved e-mails til de medlemmer, der har opgivet en e-mailadresse samt eventuelt i lokalavisen med angivelse af dagsorden.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Indkomne forslag, revideret regnskab og budget kan rekvireres hos formanden inden generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.


§ 10 DAGSORDEN:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand, jf. § 13

8. Valg af kasserer, jf. § 13

9. Valg af sekretær, jf. § 13

10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, jf. § 13

11. Orientering om de af aktivitetsgrupperne atletik og løb udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. § 13

12. Valg af 2 revisorer, jf. § 13

13. Evt.


§ 11 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet jf. § 17 og § 18.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret jf. § 9.


§ 12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 13 BESTYRELSE – VALG

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær, et bestyrelsesmedlem samt to bestyrelses­repræsentanter for henholdsvis atletik og løb. Formand og kasserer må ikke være samme person.

Formanden, kassereren og sekretæren, vælges for to år af den ordinære generalforsamling.

Formanden er på valg i lige år.

Kassereren og sekretæren er på valg i ulige år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for et år af gangen.

De to valgte bestyrelsesrepræsentanter udpeges inden generalforsamlingen af deres aktivitetsgrupper og forelægges generalforsamlingen til orientering.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stående udvalg:

Styregruppen for Esrum Sø Rundt

§ 14 FORRETNINGSORDEN OG TEGNINGSRET

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden og/eller kassereren er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat. Foreningen tegnes af formanden og kassereren tilsammen. Økonomiske dispositioner kræver alene underskrift af kassereren.

Eventuel låneoptagelse skal godkendes af den samlede bestyrelse.


§ 15 REGNSKAB OG BUDGET

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for Fredensborg Atletik Klubs årsregnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive årsregnskab for det forgangne år til revisorerne.

Årsregnskab og budget forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og årsregnskabet skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrifter samt bestyrelsesmedlemmernes underskrifter.


§ 16 REVISION

Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsregnskabet forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Revisorer må ikke være medlemmer af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til medlemmer af bestyrelsen.


§ 17 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 29. februar 2024


Hold i dag

Instagram